Disclaimer

Deze website en de daarin vervatte informatie (de "LC Financiële Coaching Website") wordt aangeboden door LC Financiële Coaching en is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp of onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. 
Dit document en de informatie die erin is vervat wordt verstrekt "zoals zij is", en LC Financiële Coaching geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot dit document en de daarin vervatte informatie. Zonder het voorgaande te beperken, geeft LC Financiële Coaching geen enkele garantie dat het document of de erin vervatte informatie geen fouten bevat of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. LC Financiële Coaching is niet aansprakelijk voor en geeft geen stilzwijgende garanties, waaronder, zonder beperking, handelsgaranties, titel, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-overtreding, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.
Uw gebruik van deze website en de informatie die erin is vervat is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit document en deze informatie. LC Financiële Coaching, noch enige van haar dochtermaatschappijen, noch enige van haar partners, vertegenwoordigers, aandeelhouders of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van deze website.
Indien het voorgaande om wat voor reden dan ook nietig mocht zijn of niet uitvoerbaar, dan blijven de overgebleven bepalingen van deze disclaimer gewoon van toepassing.
Bepaalde links in de website leiden naar bronnen die worden onderhouden door derde partijen waarover LC Financiële Coaching geen zeggenschap heeft. LC Financiële Coaching geeft geen enkele garantie aangaande de nauwkeurigheid van, of enig ander aspect dat verband houdt met, deze bronnen.