Deze pagina geeft informatie over uw Levenstestament

Regie in eigen hand geeft zekerheid!

U kiest niet zelf het moment. Het moment waarop u niet meer in staat bent zelf (de juiste) beslissingen te nemen of niet meer voor uzelf kunt zorgen. Want een ongeluk, hersenbloeding of hartstilstand komt altijd onverwacht. En dan de ziekten waarvan u weet dat er geen weg terug is zoals dementie, Alzheimer of de verschillende spierziekten. Ze leiden uiteindelijk tot de dood, maar de weg daarnaartoe is lang, pijnlijk en verdrietig. 

Hoe u uw leven wilt voortzetten als u zelf niets meer kunt is voor uw omgeving vaak niet duidelijk. Want ook in de familiekring wordt er maar weinig over dit onderwerp gesproken. Toch zijn er mogelijkheden om uw wensen en wil te benoemen en vast te leggen. Het voordeel is dat u erop kunt vertrouwen dat wat is vastgelegd ook wordt uitgevoerd. Regie in eigen hand, dat geeft u zekerheid!

Het Levenstestament is een wilsverklaring dat werkt tijdens leven en wordt vastgelegd bij de notaris.

Een Levenstestament bestaat uit een aantal notariële en/of onderhandse volmachten waarmee u uw persoonlijke wensen vastlegt wat er met u moet gebeuren als u tijdens uw leven iets overkomt waardoor u gedurende korte of lange tijd geen beslissingen kunt nemen of niet meer zelf kunt handelen. Daarmee geeft u aan wie er onder welke voorwaarden handelingen namens u mag verrichten. Dat kunnen één of meerdere mensen zijn.

Naast het feit dat het Levenstestament zekerheid biedt, biedt het ook veiligheid. Het voorkomt financiële en emotionele uitbuiting omdat alleen personen namens u mogen handelen die u vertrouwt. Wie wordt benoemd als vertrouwenspersoon is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen geven elkaar vaak een volmacht en/of aan een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Het is ook mogelijk een volmacht te geven aan iemand anders, bijvoorbeeld een goede vriend. Daarnaast kunt u ook een toezichthouder aanwijzen. Bijvoorbeeld als het gaat om beslissingen boven een bepaald geldbedrag. Ook kunt u omschrijven wanneer de volmacht (en daarmee ook het levenstestament) in werking treedt.

Wat legt u erin vast?

 • Het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken.
 • Schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden.
 • Toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen. 
  Een niet reanimeerde verklaring kunt u apart vastleggen bij uw arts.
 • Instructies voor de verkoop van uw woning als u er niet meer zelfstandig kunt wonen.
 • De meubels die u wilt meenemen als u moet verhuizen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren.
 • De naam van de bewindvoerder, curator of mentor, mocht het nodig zijn dat deze benoemd wordt.
 • Praktische informatie voor de gevolmachtigde(n) zoals een overzicht van bankrekeningen, verzekeringspolissen plus natuurlijk de benodigde inlogcodes en wachtwoorden om deze zaken te kunnen regelen.
 • Praktische zaken zoals uw persoonlijke verzorging, informatie over medicijnen, allergieën of de verzorging van uw huisdier.
 • Het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken. (Laat daarvoor ook wachtwoorden achter).
 • Het regelen van de dagelijkse leiding van uw onderneming en de belangrijkste beleidslijnen.

En in het geval dat u er niet meer bovenop komt:

 • uw wensen rondom het regelen van de uitvaart
 • het al dan niet doneren van organen
 • En verder al wat uw laatste wens is.

Het opstellen van een Levenstestament

Het opstellen van een Levenstestament is geen eenvoudig proces. Er worden zaken via volmachten vastgelegd in verschillende dossiers. 

Een notariële volmacht

Het is raadzaam om bij het tot stand komen van een volmacht de expertise van een notaris in te schakelen en de volmachten en/of het Levenstestament door de notaris te laten bekrachtigen. Na bekrachtiging wordt uw levenstestament opgenomen in het landelijk levenstestamentenregister (CLTR). Artsen, rechters en andere betrokkenen kunnen hier nagaan of u een levenstestament heeft. Zo bent u ervan verzekerd dat uw wens(en) gerespecteerd worden als er iets met u is gebeurd. De notaris moet zich er immers van overtuigen dat u op het moment dat u uw levenstestament opstelt en ondertekent, volledig in staat bent om uw wil te bepalen. Bij een dossier die u thuis bewaart kunt u daar niet altijd zeker van zijn. Het kan zoekraken, worden weggenomen of worden vernietigd door een ander dan uzelf. 

De volgende documenten dienen notarieel te worden bekrachtigd om rechtsgeldig te zijn:

 • Financieel document: wie gaat uw bankzaken beheren en bijvoorbeeld uw huis verkopen als u in een verpleeg- of verzorgingshuis gaat wonen.
 • Medisch handelen document: wie mag er namens u met de artsen praten over uw behandeling en wie neemt de medische beslissingen.
 • Ondernemers document: wie gaat de lopende zaken van de onderneming voortzetten en wat dient er op termijn met uw onderneming te gebeuren en heeft u hier een draaiboek voor gemaakt.
 • Buitenland document: wie mag er namens u handelen met betrekking tot uw buitenlandse vermogensbestanddelen.

Een onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht is een volmacht die u zelf kunt opstellen zonder bekrachtiging door een notaris. U kunt deze volmachten thuis bewaren. Als u een onderhandse volmacht op de juiste wijze opstelt is deze rechtsgeldig. U kunt alleen niet alle bevoegdheden aan een gevolmachtigde geven zoals dat bij een notariële volmacht wel kan. Als deze volmachten moeten opgenomen in het Levenstestament is er vanzelfsprekend sprake van een notariële volmacht.

 • Levensloop document: 
 • Legt alle zakelijke en persoonlijke informatie vast zoals hypotheekakten, bankrekeningen, inlog codes en wachtwoorden, contracten, verzekeringen etc.
 • Schenkingen document:
 • het vastleggen van schenkingen bij leven, schenkingen met de ‘warme hand’. 
 • Uitvaart document: 
 • legt uw wensen vast m.b.t. de wijze waarop uw uitvaart moet plaatsvinden.
 • Persoonlijk wens document:
 • het vastleggen van specifieke wensen en persoonlijke verklaringen die betrekking hebben op uw leven. U kunt denken aan uw toekomstige woonomgeving of de keuze van een verzorgingstehuis, maar ook uw wensen m.b.t. de dagelijkse gang van zaken zoals uw eet wensen, dat u er altijd netjes en verzorgd uit wilt zien. dat iemand met u gaat wandelen, u uw hobby kunt blijven uitoefenen maar ook welke inboedel u mee wilt nemen naar een verpleeg- of verzorgingstehuis.

Wanneer treedt het Levenstestament in werking?

U kunt omschrijven wanneer de volmacht (en daarmee ook het levenstestament) in werking treedt. Een Levenstestament gaat direct in als u niet langer zelf kunt functioneren of beslissingen kunt nemen. Bij een coma is het duidelijk wanneer dat moment is, maar als u bijvoorbeeld gaat dementeren is het moment lastiger te bepalen. U kunt vastleggen dat een dokter moet beslissen wanneer het Levenstestament ingaat. Met zo’n doktersverklaring wordt voorkomen dat iemand u ongewenst de controle uit handen neemt.

Wanneer u tijdelijk handelingsonbekwaam bent, zal het Levenstestament ook tijdelijk van kracht zijn. Als u weer bent hersteld kunt u verder gaan met uw leven en vervallen de tijdelijke volmachten.

Wat kan ik voor u doen?

 • U adviseren en helpen bij het tot stand komen van uw verschillende wensen 
 • Uw gesprekspartner en steun in moeilijke momenten.
 • U helpen bij de gang naar de notaris en de registratie
 • U begeleiden in uw gesprekken met familie, bijvoorbeeld als het gaat om de verdeling van de erfenis
 • U begeleiden in uw gesprekken met instellingen die zorg of medische hulp verlenen
 • U kunt mij aanstellen als gevolmachtigde. Als de tijd gekomen is behartig ik uw belangen zoals u dat heeft vastgesteld en zie ik erop toe dat alles zo verloopt als u had aangegeven.